مشاوره

واحد مشاوره فن تک آریا با تکیه بر تجربیـات متخصصیـن خـود پاسخگوی شرکت‌های دولتی و خصوصی، در زمینه خدمات تخصصی و نیازهای ایشان در حوزه های فناوری اطلاعات و بازار های مالی می‌باشد.

ارائه راهنمایی های استراتژیک به مشتریان با توجه به فناوری و زیرساخت های فناوری اطلاعات و فعال نمودن فرایندهای تجاری اصلی از طریق پیشرفت فناوری اطلاعات

constultant

ویژگی خدمات ما

تجزیه و تحلیل داده های سازمان

تعیین الزامات سیستم اطلاعات و تعیین اهداف پروژه

ارائه توصیه هایی مانند پیشنهاد سخت افزار ، نرم افزار و سیستم های مناسب

طراحی ، نصب و آزمایش سیستم ها و نرم افزارهای جدید

گردآوری و ارائه اطلاعات

تهیه گزارشات و اسناد

آموزش کاربران

constultant